Vi bestämde att anamma RF/Sisu Gotlands utvecklingsprogram ”träningsläger för styrelsen” vid tre tillfällen under hösten. Första mötet var lördagen 17 oktober på Hotell Clarion.

Tomas Jansson, processledare från RF/Sisu Gotland tog emot oss. Från VAIS kom ordföranden Saffet Eraybar, Charlie Siltberg, Tina Karlsson, Dan Herlitz, Ingrid Steneljung, Gustav Hansson, Arent Bogren, Anna Wiman och undertecknad. Anders Kaungs och Håkan Karlsson saknades.

I sann Coronaanda bjöds på munskydd, plasthandskar och våtservetter. Huruvida deltagarna använde dessa försiktighetsåtgärder törs jag inte svara på.

Del 1 - SWOTanalys

 Tomas inledde med att presentera ”SWOT-analysen”, ett planeringshjälpmedel som ska hjälpa oss att hitta föreningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Indelade i grupper tog vi oss an uppgiften.

Redovisningen nedan är hämtad från deltagarnas redovisade lappar och som skrivits punktvis.

Deltagarna presenterade elva olika punkter som utgör styrkor i föreningen. Högst värderades –Vår egen stora och fina anläggning-, därefter -Spelarnas och ledarnas engagemang- och -Fotbollsskolan-.

Vid det påföljande grupparbetet om föreningens svagheter presenterades nio olika punkter, där största svagheten ansågs vara -Svårt at få nya sponsorer-, -därefter -Avsaknad av styrdokument/vad krävs av medlemmarna och vice versa-, -brist på bevattning/torra idrottsplaner-.

Vi tittade sedan på vilka möjligheter som finns för föreningen. Nio olika punkter skrapade man samman. Bästa möjligheterna ansågs vara att -Nyttja anläggningen för andra sporter, nya sporter-, därefter -Upptagningsområdet, nära Visby. Potentialen! Stor tillväxt. Många nya villor = nyinflyttade/ fler ungdomar. Många innevånare inom cykelavstånd- samt -anläggningen VAIS samlingsplats (boule, gym, padel) 

När man samlades kring uppgiften att hitta hot mot föreningen och verksamheten lyckades man samla ihop inte mindre än 13 punkter, där tre punkter utmärkte sig. Största hotet ansågs vara -Ekonomin. Resursbrist, pengar. Bara utgifter per lag-. Följande två hot fick samma antal poäng, -Bristande engagemang och tidsbrist. Rekryteringen. Ledarbrist. För få aktiva utanför styrelse/tränare. Ont om frivilliga. Många är nöjda som det är. – samt Vattenbrist. Samförstånd med närmsta grannarna ang. vatten (grannsämjan). Klimatet = torka. Ospelbara planer.

Innan lunchen påbörjade vi arbetet med att ta fram en verksamhetsidé, värdegrunden och revidering av stadgarna. Lite efter utsatt klockslag kunde vi samlas till god lunch innan vi mycket nöjda skiljdes åt.

Del 2 – genomgång av SWOTanalys

Andra delen av processen ”Träningsläger för styrelsen” gjordes i samband med det inbokade styrelsemötet på Björkome måndagen den 26 oktober. Vår förnämlige processledare från Sisu Gotland, Tomas Jansson, hade gjort en utskrift av SWOT-analysen ovan, som livfullt diskuterades.

Del 3 – Vision, värdegrund mm

Avslutningen av processarbetet hade planerats till lördagen den 7 november på hotell Clarion. Detta fick ställas in då pandemin var så utbredd här att det ansågs för riskfyllt att samlas.

Det har varit bra, nyttiga och genomtänkta arbetstillfällen tillsammans med Tomas Jansson och RF/Sisu Gotland. Vi ser fram emot fortsättningen så att vi kan slutföra processen.